VINDKRAFTPROJEKTENSKYTTMON&BORGVATTNET

AKTUELLA FRÅGOR OCH SVAR

Vilken är den politiska målsättningen för vindkraftens utbyggnad?

Under 2016 enades de politiska partierna om en energiöverenskommelse som innebär att Sveriges elproduktion 2040 helt ska bestå av förnybar el.

Genom att ersätta fossilproducerad el med bl a vindel bidrar vi till minskade CO-utsläpp i syfte att motverka den pågående klimatförändringen. Vår export av vindel, betingad av goda vindresurser och etableringsmöjligheter för vindkraft, bidrar dessutom till minskade CO-utsläpp i våra grannländer.

Vilken är vindkraftens näringspolitiska betydelse?

Omställningen till en förnybar elproduktion är av stor betydelse för vårt näringsliv. Sedan 2016 har ca 80 miljarder SEK investerats i vindkraft. Investeringarna har givit upphov till ca 18 000 ny arbetstillfällen och bidrar årligen med 8 miljarder till statskassan i form av energi- och fastighetsskatter. Omställningen kommer att kräva ytterligare investeringar på över 200 miljarder.

Tillgången till 100% förnybar el är, i sin tur, en viktig förutsättning för det regionala initiativet The Power Region, vars syfte är att främja lokaliseringen av elintensiva industrier (med kvalificerade arbetstillfällen) till Jämtland.

Krävs subventioner eller statliga bidrag för vindkraftens utbyggnad?

Nej! Tack vare den sista tidens teknikutveckling och effektivisering av vindkraftverken kan vindkraften idag byggas ut på marknadsmässig villkor, dvs utan stödåtgärder.

Hur påverkas boendemiljön av vindkraftens utbyggnad? Vilka begränsningar gäller?

Vindkraften, liksom näringsverksamhet i övrigt, påverkar närmiljön. Detta gäller huvudsakligen ljud och skuggor. Enligt Naturvårdsverkets normer tillåts en ljudpåverkan på högst 40 decibel (dBA) samt en skuggexponering på högst 8 timmar per år och 30 minuter per dygn vid bostadshus. Folkhälsomyndigheten har dessutom lagt fast gränsvärden för s k lågfrekventa ljud.

För vindkraftverkens påverkan på natur- och kulturvärden samt på landskapsbilden gäller strikta riktlinjer. Många kommuners översiktsplaner kräver att vindkraftverk inte byggs inom ett visst avstånd från bostadshus. I Ragunda kommuns översiktsplan krävs ett minsta avstånd på 1 000 meter.

Bidrar vindkraftens utbyggnad till att pressa upp elpriset?

Nej, tvärtom! Landbaserad vindkraft har idag den lägsta produktionskostnaden av alla energislag. Härav följer att en utbyggnad av vindkraften (på bekostnad av övriga energislag) bidrar till ett lägre elpris.

Hur lång är ett vindkraftverks livstid? Hur lång är "återbetalningstiden" i form energiåtgång?

Ett vindkraftverks livslängd beräknas till 25 år och kan i regel förlängas genom en optimerad service, utbyte av komponenter etc.

Energiåtgången förknippad med verkets tillverkning, transport och montage motsvarar dess produktion av vindel under ca 230 dagar — vilket innebär en "återbetalningstid" på mindre än 3% av verkets livslängd.

Skyttmon Borgvattnet Vind AB