VINDKRAFTPROJEKTENSKYTTMON&BORGVATTNET

PROJEKTENS UTVECKLING

Kortfattad historik

Projekteringen av vindkraft i Skyttmon och Borgvattnet initieras hösten 2008 av Vindkraft-Gruppen i samverkan med fastighetsägare som är intresserade av nya möjligheter att nyttja sina marker utöver befintligt skogsbruk.

Ett år senare överlåts projekträttigheterna på JP Vind AB (ett av Jämtkraft och Persson Invest samägt bolag) för att, i samarbete med Vindkraft-Gruppen, säkerställa projektens utveckling och realisering. Hösten 2016 avbryter JP Vind projektutvecklingen (betingat främst av de dåvarande låga elpriserna).

Som huvudman för ett "omtag" i projektutvecklingen bildar Peter Eriksson (markägare i Skyttmon) tillsammans med Vindkraft-Gruppen hösten 2018 projektbolaget Skyttmon Borgvattnet Vind AB (org nr 556849–5203).

Projektutvecklingen

Under 2008 – 2016 vidtogs omfattande åtgärder för att förbereda Skyttmon- och Borgvattnet-projektens ansökan om tillstånd och deras framtida realisering. Hit hör:

Ett flertal informations- och samrådsmöten med närboende samt de berörda myndigheterna.

Inventeringar av natur- och kulturvärden (inkl. örnar) samt upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar.

Vindmätningar från master i Skyttmon och Borgvattnet samt via Sodar.

Inom ramen för Skyttmon Borgvattnet Vind AB:s "omtag" i projektutvecklingen har sedan hösten 2018 följande åtgärder vidtagits:

Nya överenskommelser om markupplåtelse för vindkraftutveckling med de berörda fastighetsägarna.

Nya kontakter med Ragunda kommun avseende förutsättningarna för förnyade tillståndsansökningar.

Kontakter med E.ON Eldistribution AB avseende möjligheterna för vindparkernas anslutning till elnätet.

Nya kontakter med de berörda rennäringsintressena, åtföljda av nya överenskommelser om samarbete.

Aktuell planering

Delägarna i projektbolaget avser att överlåta huvudmannaskapet för Skyttmon- och Borgvattnet-projekten på en projektör som vi bedömer förfoga över de nödvändiga resurserna för projektens fortsatta utveckling.

Valet av projektör kommer också att vägledas av våra krav på att lokala intressen beaktas och att en bygdepeng erläggs och förvaltas till förmån för bygdens utveckling.

Skyttmon Borgvattnet Vind AB